Τα πλεονεκτήματα του Υγραερίου LPG

Το υγραέριο LPG είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Το υγραέριο LPG έχει εφαρμογή τόσο στον οικιακό τομέα όσο και στις επιχειρήσεις. Χρησιμοποιείται σαν πηγή ενέργειας για:

 • θέρμανση χώρων
 • κλιματισμό χώρων
 • παραγωγή ζεστών νερών χρήσης
 • παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα)
 • εξειδικευμένες χρήσεις σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα
 • κίνηση οχημάτων

Βασικά πλεονεκτήματα του υγραερίου LPG είναι:

 • Καλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης.
 • Οικονομία. Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο για θέρμανση και από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι φτηνότερο για παρασκευή φαγητών (μαγείρεμα).
 • Προστασία περιβάλλοντος. Δεν παράγει οσμές και ρύπους κατά την καύση.
 • Χαμηλό κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
 • Επίσης στην περίπτωση του κεντρικού κλιματισμού με υγραέριο δεν χρειαζόμαστε την μεγάλη παροχή ρεύματος από την ΔΕΗ που απαιτείται όταν έχουμε ηλεκτρική αντλία θερμότητας για ψύξη - θέρμανση.

Μια εγκατάσταση υγραερίου LPG αποτελείται από:

 • Δεξαμενή ή φιάλες υγραερίου LPG
 • Τους μετρητές υγραερίου LPG σε περίπτωση που έχουμε καταναλώσεις που ανήκουν σε διαφορετικές ιδιοκτησίες
 • Το δίκτυο σωληνώσεων διανομής και τα μέτρα ασφαλείας έναντι διαρροών υγραερίου LPG
 • Τις συσκευές κατανάλωσης υγραερίου LPG (λέβητας, κουζίνα κλπ.)

H δεξαμενή ή φιάλες υγραερίου LPG τοποθετούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Από εκεί με την χρήση δικτύου σωληνώσεων τροφοδοτούμε τις συσκευές που καταναλώνουν υγραέριο LPG.

  Πλεονεκτήματα

 

Το υγραέριο παρουσιάζει ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα έναντι των υγρών καυσίμων τα οποία κυρίως καλείται να υποκαταστήσει. Ως σημαντικότερα δε συγκριτικά πλεονεκτήματα του υγραερίου αναφέρονται τα εξής:

 • Μεγαλύτερος ενεργειακός βαθμός απόδοσης Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγραερίου έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας, από την οποία προκύπτει βέβαια οικονομικό όφελος που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή του κόστους του καυσίμου στη διαμόρφωση του συνολικού κόστους μιας δραστηριότητας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ενεργειακή σχέση του υγραερίου με τα άλλα υγρά καύσιμα.

ΚΑΥΣΙΜΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

ΠΡΟΠΑΝΙΟ

11.000 Kcal/Kg

95%

10.450 Kcal/Kg

ΒΟΥΤΑΝΙΟ

10.900 Kcal/Kg

95%

10.355 Kcal/Kg

ΜΙΓΜΑ

10.920 Kcal/Kg

95%

10.374 Kcal/Kg

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

8.200 Kcal/Lt

80%

6.560 Kcal/Lt

ΜΑΖΟΥΤ 1500

9.350 Kcal/Kg

80%

7.480 Kcal/Kg

ΜΑΖΟΥΤ 3500

9.250 Kcal/Kg

80%

7.400 Kcal/Kg

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

1 Kg υγραερίου

1,60 Lt πετρελαίου

1,39 Kg μαζούτ 1500

1,40 Kg μαζούτ 3500

Οι λόγοι που οδηγούν στην παραπάνω αυξημένη ενεργειακή απόδοση του υγραερίου και στην εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση του είναι οι εξής :

 • Η υψηλή θερμογόνος δύναμή, κατά 50% μεγαλύτερη αυτής του πετρελαίου.

 • Η έλλειψη θείου από το υγραέριο και συνεπώς η μη ύπαρξη οξειδίων του θείου στα καυσαέρια επιτρέπει τη χρήση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας χωρίς τον κίνδυνο διαβρώσεων.